AngielskiNiemieckiPolski

MTCA

PIT najważniejsze zmiany w 2016 r.

Od 2016 roku w ustawie o PIT obowiązują liczne zmiany wprowadzone różnymi ustawami zmieniającymi. Między innymi rozszerzono zakres przychodów wolnych od podatku i wprowadzony nowe zasady opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych.


Rozszerzenie zakresu przychodów wolnych od podatku

Na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, dokonano  w ustawie o PIT rozszerzenia przychodów wolnych od podatku o:
  • odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, oraz
  • odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji.

Zwolnienie od podatku zasiłku macierzyńskiego

Na mocy ustawy z dnia  24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe zwolnienie podatkowe. I tak, z dniem 1 stycznia 2016 r. wolny od podatku jest zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Celem zmiany było wyrównanie uprawnień rolników i osób objętych powszechnym systemem ubezpieczeniowym w zakresie pomocy państwa udzielonej po urodzeniu dziecka.
Dodano również nowy art. 52f, na podstawie którego wolne od podatku są:
  1. zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
  2. kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego przyznane  na podstawie art. 21 ww. ustawy nowelizującej.

Korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych

Od 1 stycznia 2015 roku podlegający opodatkowaniu dochód pracowników wykorzystujących samochody służbowe do celów prywatnych zostanie zwiększony o 250 zł miesięcznie (dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3) oraz 400 zł miesięcznie (dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3). W przypadku gdy samochód służbowy wykorzystywany jest prywatnie przez określoną część miesiąca, dochód ulega zwiększeniu proporcjonalnie za każdy dzień takiego wykorzystania.

Nowe zwolnienia z podatku od 2015 r.

Rozszerzono zakres zwolnienia z opodatkowania odszkodowań i zadośćuczynienia otrzymywanego na podstawie przepisów ustaw i aktów wykonawczych. Oprócz tego wprowadzono zwolnienie z opodatkowania:
  • kwot otrzymanych na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym.
  • dodatku energetycznego otrzymanego przez odbiorcę wrażliwego energii
  • wynagrodzenia otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu
  • wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej

Nowe zasady opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, regulującej zagadnienia opodatkowania przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Zgodnie z komunikatem rządowym „ustawa normuje od nowa zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, wprowadzając do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozdział 5a Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. W rozdziale tym zdefiniowano przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach oraz przychody pochodzące ze źródeł nieujawnionych. Na potrzeby postępowania w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w  ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zdefiniowano także pojęcie wydatku, określono moment powstania obowiązku podatkowego, określono podstawę opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, a także ustalono, że stawka podatkowa wynosi w tym wypadku 75% podstawy opodatkowania”.
 

Ponownie można ryczałtowo odpisać 50% kosztów przy umowach o dzieło

W roku 2013 roku do ustawy o PIT wprowadzono zasadę, że dla umów o dzieło, na podstawie których dochodzi do przeniesienia praw autorskich, możliwe było odliczenie od podstawy opodatkowania 50% wartości tych umów, ale tylko do rocznego limitu w wysokości 42764 zł. Po przekroczeniu tego limitu twórcy tracili prawo do odliczenia kosztów. Zgodnie z regulacjami obowiązującym od 2017 roku, roczny limit przestaje obowiązywać. Możliwość skorzystania z preferencyjnego odliczenia 50% wartości umów jako kosztów uzyskania przychodów została ograniczono jedynie do działalności o charakterze twórczym i artystycznym: Jest to działalność w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów oraz działalności publicystycznej, udziału w konkursach z dziedziny kultury i sztuki.

Krótsze terminy składania informacji podatkowych w formie papierowej

Termin na złożenie informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 i PIT-40 zostanie skrócony o jeden miesiąc (do końca stycznia następnego roku podatkowego), jeśli formularze te składane są w formie papierowej, lub pozostanie bez zmian w przypadku złożenia ich drogą elektroniczną.

Zwiększenie ulgi prorodzinnej

Wzrosła ulga dla rodzin wielodzietnych określanych jako takie, które posiadają co najmniej troje dzieci. Ulga na dzieci wzrośnieo 20%, co oznacza, że rodziny z trójką dzieci mogą otrzymać dodatkowe 332 zł.
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod numerem 604 235 897
lub wysłanie zapytania na adres mtarnowska@mtca.pl
en