AngielskiNiemieckiPolski

MTCA

Usługi audytorskie i poświadczające – Przegląd

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Nasze audyty i inne usługi poświadczające mają na celu dostarczenie opinii i raportów wykorzystywanych przez Klientów, inwestorów i inne zainteresowane strony. Nasze podejście oraz metodologię prowadzenia audytów dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów.

Usługi audytorskie i poświadczające

Nasze usługi audytorskie obejmują między innymi:
 • Badanie jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości lub standardami międzynarodowymi (IFRS)
 • Przeglądy skonsolidowanych raportów finansowych
 • Przeglądy pakietów sprawozdawczych spółek
 
Oprócz tradycyjnych usług audytorskich, oferujemy:
 • Analizy typu Due Diligence
 • Weryfikacje poprawności działania systemów kontroli wewnętrznej
 • Przeglądy wg Uzgodnionych Procedur (Agreed upon Procedures)
 • Badania planów połączeń i podziału spółek
 • Wdrażanie międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Przeglądy ksiąg rachunkowych
 • Badania planów przekształcenia spółek w trybie art. 559 § 1 KSH
 • Audyty projektów i programów unijnych
 • Prowadzenie postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych.

Jakość pracy

Sprawozdania finansowe naszych Klientów badane są z zachowaniem najwyższej staranności. Oprócz tego, będąc biegłymi rewidentami zrzeszonymi w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania polskich jak i międzynarodowych standardów w zakresie rzetelności, bezstronności, kompetencji zawodowych, tajemnicy zawodowej i niezależności określonymi w Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych wydanym przez Międzynarodową Federację Księgowych.

Podejście do audytu

Dla MTCA, audyt to nie tylko weryfikacja prawdziwości danych, lecz przede wszystkim proces poznawania całości procesów gospodarczych zachodzących w badanym podmiocie zmierzający do zwiększenia wartości firmy. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie przedstawić odpowiednie zalecenia odnośnie systemów, procedur operacyjnych i praktyk stosowanych w badanej spółce.

Podnosimy wiarygodność Klientów

Podstawowym celem naszych audytów jest podniesienie wiarygodności Państwa firmy w oczach inwestorów i banków, wykrycie i naprawa potencjalnych błędów oraz stworzenie podstaw do usprawniania systemu kontroli wewnętrznej.
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod numerem 604 235 897
lub wysłanie zapytania na adres mtarnowska@mtca.pl
en