Infolinia: +48 606 909 916 AngielskiNiemieckiPolski

MTCA

Ceny Transferowe

Nowe przepisy odnośnie dokumentacji cen transferowych wchodzące w życie w 2017 r.

Niższy próg udziałowy
Od 2017 r. podmioty powiązane
kapitałowo definiowane są jako podmtioty
posiadające udział w kapitale innych podmiotów  
nie mniejszy niż 25%, a nie 5% jak dotychczas. W wyniku
tej zmiany część podmiotów posiadających niskie udziały kapitałowe
będzie nie będzie już musiała przygotowywać dokumentacji podatkowej. 

 

I
I
I
I
I
I
I
I

 
UWAGA:
Przekroczenie progu przychodów/kosztów w
wysokości 2 mln euro w danym roku  powoduje powstanie obowiązku przygotowania dokumentacji również
w roku następnym, nawet jeśli spółka
osiągnie niższe przychody
/koszty
.
Kto podlega?
Podatnicy, którzy przekroczyli 
próg przychodów lub kosztów w wysokości 2 milionów
euro i 
próg wartości transakcji 50 tyś. euro.

Zakres dokumentacji uzależniony od skali działalności
Ustawa szczegółowo przedstawia dane, jakie należy zawrzeć w dokumentacji cen transferowych w
zależności od osiągniętego progu przychodów/kosztów.

Nowe oświadczenie 
Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy będą zobowiązani do przedstawienia oświadczenia o sporządzeniu
dokumentacji transferowej do dnia terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Regulacje odnośnie rajów podatkowych bez zmian
Nowe przepisy podtrzymują obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji lub zdarzeń, o wartości przekraczającej 20 tysięcy euro, w których podatnik dokonuje płatności, bezpośrednio lub pośrednio, do
podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w tzw. raju podatkowym,

Zakres dokumentacji w zależności od wartości przychodów / kosztów 


Scenariusz 1 (przychody/koszty
2 do 20 mln euro): 

- minimalny próg transakcji 50 tysięcy euro*

*Minimalny próg transakcji 50 tysięcy euro zdefiniowany jest dla przychodów/kosztów w wysokości 2 milionów. Próg transakcji ulega zwiększeniu o 5 tysięcy euro za każdy 1 milion przychodu powyżej 2 milionów euro

Zakres dokumentacji podatkowej:         

1) opis transakcji z podmiotami pwiązanymi, w tym umów zarządzania płynnością i o podziale kosztów:
 • rodzaj i przedmiot transakcji
 • dane finansowe i przepływy pieniężne
 • dane identyfikujące podmioty powiązane
 • opis przebiegu transakcji, funkcji podatnika, aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ryzyk
 • wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty), algorytmu kalkulacji i rozliczeń
2) opis danych finansowych pozwalający na porównanie rozliczeń ze sprawozdaniem finansowym,

3) informacje o podatniku, opis:
 • struktury organizacyjnej i zarządczej
 • przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności
 • strategii gospodarczej, przeniesień istotnych funkcji, aktywów lub ryzyk
 • otoczenia konkurencyjnego
4) dokumenty, w szczególności:
 • umowy, porozumienia pomiędzy podmiotami powiązanymi, umowę spółki, umowy wspólnego przedsięwzięcia, dokumentujące zasady przyznawania praw do udziału w zysku/stratach
 • porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi innych państw
I
I
I
I
I

I
I
I
 
 UWAGA: 

Podatnicy o przychodach/kosztach
większych niż 10 milionów euro lub posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną powyżej 10 milionów euro, przedstawiają dodatkowo analizę danych porównawczych z rynku polskiego. Analizę należy aktualizować przynajmniej raz na trzy lata
​.

 

Scenariusz 2 (przychody/koszty 
20 do 100 mln euro): 

- minimalny próg transakcji 140 tysięcy euro* 

*Minimalny próg transakcji 140 tysięcy euro zdefiniowany jest dla przychodów/kosztów w wysokości 20 milionów. Próg transakcji ulega zwiększeniu o 45 tysięcy euro za każde 10 milionów przychodu powyżej 20 milionów euro

Zakres dokumentacji podatkowej:  tak jak dla progu do 20 mln euro oraz dodatkowo:

Informacje o grupie podmiotów powiązanych
 • wskazanie podmiotu sporządzającego informacje
 • struktura organizacyjna
 • zasady wyznaczania (polityki) cen transakcyjnych
 • przedmiot i zakres działalności
 • istotne wartości niematerialne
 • sytuacja finansowa podmiotów, sprawozdanie skonsolidowane
 • porozumienia w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi innych krajów

I
I
I

 
 
UWAGA: 
Informacje o grupie muszą również przygotowac podatnicy będący udziałowcami  spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jej przychody/koszty przekroczą 20 mln euro.
 

Scenariusz 3 (przychody/koszty 
powyżej 100 mln euro): 

- minimalny próg transakcji 500 tysięcy euro

Zakres dokumentacji podatkowej: zasadniczo tak jak dla zakresu 20-100 milionów


I
I
I
I

I
I
I
I
I
 

UWAGA: 
Największe podmioty (i) sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe (ii) posiadające na terytorium Polski zagraniczny zakład lub jednostki zależne, (iii) , których skonsolidowane przychody przekroczyły  750 mln euro, składają dodatkowe sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności.
 

 

en