Infolinia: +48 606 909 916 AngielskiNiemieckiPolski

MTCA

CIT - najważniejsze zmiany w 2016 r.

Od początku 2016 roku weszło w życie szereg zmian w ustawie o CIT. Zmieniono między innymi regulacje w zakresie ujmowania korekt przychodów i kosztów, wprowadzono nową ulgę na działalność badawczo-rozwojową oraz zlikwidowano przepisy o konieczności korekty kosztów w przypadku nieterminowej zapłaty. Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą również w życie nowe przepisy odnośnie dokumentacji cen transferowych.
 

Korekta przychodów i kosztów od 2016 roku 

Zgodnie z nowym dla podatników rozwiązaniami wprowadzonymi na mocy ustawy z 10 września 2015 roku o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, od 1 stycznia 2016 roku faktury korygujące przychody lub koszty  rozliczane są w bieżącym okresie rozliczeniowym. Fakturę korygującą zarówno przychody jak i koszty należy księgować cofając się do okresu faktury pierwotnej tylko wtedy, gdy korekta dotyczy błędu rachunkowego lub oczywistej pomyły. 
Rozwiązania te są korzystne dla podatników, ponieważ eliminują konieczność korygowania zeznań podatkowych za okresy poprzednie, jeśli faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała stan faktyczny, który miał miejsce w dacie jej wystawienia, a faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności wprowadziła ulgę polegającą na umożliwieniu odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Możliwa do odliczenia jest część tak zwanych „kosztów kwalifikowanych” – począwszy od 30% kosztów wynagrodzeń dla wszystkich podatników, 20% pozostałych kosztów dla mikroprzedsiębiorców, małych albo średnich przedsiębiorców oraz 10% pozostałych kosztów dla wszystkich podatników. Odliczeniu podlegają również koszty kwalifikowane poniesione w ramach działalności badawczo-rozwojowej, a więc zarówno w ramach prac rozwojowych, jak i badań naukowych: stosowanych i przemysłowych, a w przypadku badań podstawowych jedynie wówczas, gdy badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową.

Nowe zasady niedostatecznej kapitalizacji

Najważniejszą zmianą ustawy o CIP jest zmiana zasad niedostatecznej kapitalizacji, gdzie katalog podmiotów objętych przepisami o niedostatecznej kapitalizacji został rozszerzony o podmioty powiązane pośrednio posiadające co najmniej 25% akcji danej spółki.
Wskaźnik kapitału do zadłużenia został zwiększony do 1:1, przy czym nowa definicja kapitału obejmuje kapitał własny pomniejszony o określone pozycje.

Nowe przepisy dotyczące elektronicznego składania informacji podatkowych

Od 1 stycznia 2015 roku formularze CIT-8, (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) oraz IFT-2 (Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną. Dlatego też podatnicy podatku dochodowego muszą ubiegać się uzyskanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, aby móc je przesłać za pośrednictwem portalu podatkowego.
 

 

Likwidacja przepisów o konieczności korekty kosztów w przypadku nieterminowej zapłaty na rzecz kontrahenta

Na mocy ustawy z 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2016r. przestają obowiązywać regulacje wynikające z art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT, zgodnie z którymi, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu i nieuregulowania tych kwot w terminie 30 (90) dni od daty upływu terminu płatności, podatnik był zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, o kwotę wynikająca z tych dokumentów.
 

Nowe przepisy odnośnie dokumentacji cen transferowych od 2017 r.

Dnia 9 października 2015 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wnoszącą nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych.
Zgodnie z nowym przepisami, podmioty powiązane kapitałowo to te, których udział w kapitale  jest nie mniejszy niż 25%, a nie 5% jak dotychczas. W wyniku tej zmiany część podmiotów posiadających niskie udziały innych podmiotach będzie wykluczona z obowiązku przygotowywania dokumentacji podatkowej. 
Aby podlegać pod obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych, podatnicy muszą spełnić łącznie dwa warunki:
Pierwszym warunkiem jest przekroczenie progu przychodów lub kosztów w wysokości 2 milionów euro a drugim przekroczenie progu wartości transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi (przy minimalny pułap transakcji przy przekroczeniu progu przychodów / kosztów w wysokości 2 mln euro wynosi 50 tyś. euro, a jego wartość rośnie wraz z wejściem w następne progi przychodów/kosztów). 
Przekroczenie progu przychodów/kosztów w wysokości 2 mln euro w danym roku  powoduje powstanie obowiązku przygotowania dokumentacji również w roku następnym, nawet jeśli spółka osiągnie niższe przychody/koszty.
Ustawa w szczegółowy sposób określa dane, jakie należy zawrzeć w dokumentacji cen transferowych. Zakres tych danych jest również uzależniony do osiągniętego progu przychodów/kosztów.
 
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod numerem 604 235 897
lub wysłanie zapytania na adres mtarnowska@mtca.pl
en